Om CoClass – nya generationen BSAB

CoClass är det nya svenska klassifikationssystemet för all byggd miljö. CoClass förbättrar kommunikationen mellan samhällsbyggnadssektorns aktörer. Syftet med CoClass är att begreppsmodellen ska används av alla parter under hela byggnadsverkets livscykel – från tidiga skeden till förvaltning och rivning. Med CoClass får alla parter tillgång till ett gemensamt språk med samma begrepp och terminologi i alla programvaror och i alla informationsleveranser. CoClass bedöms kunna bidra till stora besparingar för branschens aktörer, genom att utgöra grunden för effektivare kommunikation och "asset management".

CoClass är:

 • ett digitalt språk som kan läsas av både människa och maskin.
 • ett standardiserat språk och datastruktur som både förenklar och effektiviserar ditt arbete.
 • ett obrutet flöde av information som är användbar under olika skeden av livscykeln.
 • ett webbaserat klassifikationssystem som främst är tänkt att användas via andra applikationer; exempelvis CAD-verktyg, företagsinterna system, förvaltningssystem, samt inköps- och kalkylsystem. Här på CoClass webbtjänst kan du exempelvis skapa egna företags- eller projektspecifika tillämpningsstrukturer och komma åt dessa med tjänsten CoClass API. 

Filmer om CoClass (på YouTube): 

Guide - Börja navigera på CoClass webbtjänst:
En guide för webbtjänsten hittar du under Läsa-knappen uppe till höger.

Diskussionsgrupp för CoClass:
Snacka med likasinnade i LinkedIn-gruppen CoClass Community! Ställ frågor, ge svar, berätta om dina erfarenheter, kanske kan du hjälpa andra att komma igång eller att själv få stöd. En plattform för att stötta varandra helt enkelt!

Viktiga värden i CoClass

CoClass utgör en naturlig del i vardagen, oavsett vad man arbetar med.

 1. Digitalt ger dig platshållare för digital information
 2. Gemensamt samma språk och samma struktur - i alla skeden - hos alla partner - i alla programvaror - i alla informationsleveranser
 3. All byggd miljö täcker alla delar av byggd miljö
 4. Hela livscykeln täcker behoven för planering, program, projektering, produktion, förvaltning och rivning 
 5. Internationellt tvåspråkigt och baserat på internationella standarder
 6. Framtidssäkert öppna och kombinera strukturer baserade på funktion

Standarder i CoClass

CoClass koppling till standarder:

 • ISO 12006-2 ger den allmänna strukturen
 • IEC 81346-1 ger regler för referensbeteckningar
 • IEC 81346-2 ger klasser för byggdelar (komponenter) och för utrymmen
 • ISO 81346-12 ger klasser för byggdelar (system)

CoClass baseras på följande internationella standarder:

 • SS-ISO 12006-2:2015, Building construction – Organization of information about construction works – Part 2: Framework for classification
 • IEC-EN 81346-1:2009 Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 1: Basic rules
 • IEC FDIS 81346-2:2019 Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 2: Classification of objects and codes for classes
 • ISO 81346-12:2018 Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 12: Construction works and building services

Principer för klassifikation

Schemat beskriver ISO 12006-2 vilket omfattar hela livscykeln. Den övre delen av schemat handlar om det fysiska resultatet. Den undre delen beskriver processen, dess resurser med produkter och varor, hjälpmedel, aktörer och information. Här hittar vi också skeden: förstudier och planering, projektering, produktion och förvaltning.

Schemat startar i toppen med verksamheter och deras aktiviteter och deras behov av utrymmen. För att åstadkomma utrymmen måste man bygga något: ett byggresultat. Detta kan först beskrivas som byggdelar, till exempel väggar, tak och bjälklag, som tillsammans bildar byggnadsverk, till exempel ett hus. Ett helt område av byggnadsverk kallas byggnadsverkskomplex: flygplatser, bostadsområden, motorvägar och mycket annat.

Arbetsresultat kan sägas vara en vy av det byggda, som innehåller både sådant som ska byggas och hur det ska utföras i form av metoder och kvalitet. Det kan vara virtuellt, i form av ritningar, beskrivningar och modeller, och det kan vara sånt som faktiskt blir fysiskt realiserat när man bygger och när man förvaltar något.

Här ser vi begreppen i ISO 12006-2 förklarade på annat sätt

Här är begreppen förklarade på ett sätt som kanske upplevs mer naturligt:

Regler för referensbeteckning

Regler för referensbeteckningar i CoClass är en kombination av rekommendationerna i SS-EN 81346-1 och SS-ISO 81346-12. Exempel följer nedan.

För att visa vilken tabell som avses kan en tabellkod sättas inom vinkelparantes eller med kolon efter en tabellkod. Exempelvis <BX> eller BX:. Tabellkoder hittar du under respektive tabells informationssida.

Använd gärna punkt som skiljetecken för att öka läsbarheten.

Rekommendationen är att förekomster av byggdelar ges i referensbeteckningar med följande prefix för att ange aspekt:

= Funktion
- Produkt
+ Placering
++ Lokalisering
% Typ
# Annan aspekt

Exempel på identifikation – referensbeteckning med CoClass

–Vi visar här på principen för CoClass, omnämnda koder kan ha blivit reviderade. För faktiska koder hänvisar vi till tabellerna.–

Nedan ser du en bild av en komponent – ett luftdon. I mitten illustreras en tom datapost i en databas – en platshållare för digital information. Du använder klassifikationen, klasskod och benämning, för att klistra en lapp på lådan som talar om vad den innehåller – ungefär som lappen på en syltburk.

Det du sedan gör är att koppla eller knyta egenskaper till objektet, egenskaper som används för att beskriva objektet. I det här fallet ser du några exempel på egenskaper och det finns också egenskapsvärden till varje. Egenskapsvärden kan vara kravvärden, men också projekterade värden, uppmätta värden eller produktspecifika värden.

Du kan även knyta aktiviteter till objektet – i det här fallet har en enkel förvaltningsaktivitet lagts till ”rengöres vid behov med ljummet vatten...”

Bilden i sig kan också vara en del av den digitala informationen – en bildfil.

CoClass kan användas för att identifiera och beteckna individer. Dvs just det specifika luftdonet som tillhör den här delen av ventilationssystemet och som finns i just det här rummet. Man kan göra små vita skyltar som sätts upp i närheten av individen, en QR-kod eller en streckkod. Man kan alltså skapa koder som går att läsa för både människor och maskiner.

Hur man bygger upp den här beteckningen med hjälp av CoClass, styrs av en internationell standard (ISO/IEC 81346-1 och 81346-12). När man skriver en identifikation så skrivs Funktionella system med en bokstav, Konstruktiva system med två bokstäver och Komponenter med tre bokstäver, detta för att hålla isär de olika byggdelstabellerna.

Här är ett annat exempel på referensbeteckning: 


Dvs. CAB Trafiktunnel och att objektet uppfyller funk­tionen K Elkraftsystem > HH07 Nöd- och reservbelysningssystem > UAA011 Armatur nr 011.
+ betyder avsedd eller faktisk placering av ett byggobjekt, 
= betyder vad byggdelen är avsedd att göra eller faktiskt gör,
% betyder typ av byggdel inom samma klass,
- betyder det sätt på vilken avsedd funktion hos en byggdel uppnås; med vilken eller vilka produkter.

Här kommer ett tredje exempel på identifikation - ett väggexempel (koderna i detta exempel är inte fastställda i CoClass än):

Ett exempel på identifikation med CoClass och BEAst:

Implementation - tillämpningsexempel

CoClass kan sägas motsvara hinkar med sorterade legobitar. Ett viktigt steg för att implementera CoClass är att byggherrar och förvaltare avgör vilken information man behöver och hur den ska vara sorterbar och filtrerbar. Baserat på behoven ställer byggherre/förvaltare krav på informationsleverantörer om hur CoClass ska tillämpas. Det är alltså i tillämpningen som strukturer byggs upp efter behov.

I filerna nedan ser du några fiktiva exempel på hur man kan välja att göra. Observera att detta inte är facit, utan ett av många sätt. Med exemplen visar vi på principen. Exemplen är inte heller kompletta. För fastställda koder hänvisar vi till tabellerna i CoClass.

Exempel AEA Kontorsbyggnad (2018-10) » 
Exempel CAD Järnväg (2018-10) » 
Exempel CAH Väg (2018-10) » 

Exempel väg »
Exempel kontorsbyggnad »
Exempel trafiktunnel »
Exempel lantbrukarfastighet » 

Om CoClass från projekt BSAB 2.0.

CoClass är resultatet av ett omfattande branschgemensamt utvecklingsprojekt - BSAB 2.0. 
Branschprojekt BSAB 2.0 har tagit fram vårt nya svenska klassifikationssystem CoClass. Här hittar du dokument som förklarar och ger bakgrund till CoClass:

CoClass - nya generationen BSAB - Slutdokumentation från projekt BSAB 2.0 » 
Appendix A1, Referensbeteckningar och exempel »
Appendix A2, Bakgrund och arbetsgång »
Appendix A3, CoClass och PBL/Lantmäteriet »
Appendix A4, CoClass och Aff » 

Jämförelse mellan CoClass och BSAB 96

Begrepp kring CoClass

Begrepp, och definition av dessa, som används kring CoClass hittar du på Nationella riktlinjer för BIM

Typer för CoClass

Svensk Byggtjänst håller för närvarande på att ta fram rekommenderade typer av funktionella och konstruktiva system. Målet är att ha en första utgåva klar under sommaren. Den nuvarande arbetsversionen visas nedan:

Typer för funktionella system

Typer för konstruktiva system

 

Kontakt

Vi hjälper dig gärna och tar tacksamt emot ris, ros, frågor och synpunkter!

Vi arbetar med CoClass

Förvaltning

Förvaltningsgruppens uppgift är att säkerställa CoClass långsiktiga förvaltning och utveckling samt att klassifikationssystemet löpande anpassas och förbättras för hantering av digital information om byggd miljö genom hela livscykeln, och med hänsyn till olika aktörers perspektiv på denna. Vägledande ska alltid vara den gemensamma branschnyttan.

Förvaltningsorganisationen har följande representanter från branschen och AMA-redaktionen:


Helena Durgé, Familjebostäder 

-Bild saknas- 
Ilavarasan Suthanthiraraja, Familjebostäder 


Carin Bohman, Fastighetskontoret Stockholms stad


Victor Gerdevåg, Jernhusen


Mikael Törnkvist, Trafikverket


Kurt Löwnertz, Sweco


Niklas Olars, AMA Svensk Byggtjänst

Telefon: 08-4571000

Måndag - torsdag 08:00 - 17:00
Fredag 08:00-16:00


Kontakta oss

Kunder tillämpar

Här hittar du exempel på hur andra företag och organisationer har börjat tillämpa CoClass. Mer om detta hittar du på byggtjanst.se.

Karlstad kommun

Teknik- och fastighetsförvaltningen på Karlstad kommun beslutade i mars 2017 att hantera sina objekt med hjälp av CoClass.
Läs på byggtjanst.se hur Sofia Magnusson beskriver kommunens starka ambition och driv för en effektiv informationshantering. Mycket inspirerande och imponerande! Kontakta Sofia om du vill veta mer:

Sofia Magnusson
Informationssamordnare

Teknik- och fastighetsförvaltningen
Karlstad kommun

Tel 054-540 70 18
Vxl 054-540 00 00

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en av Sveriges största fastighetsägare och har byggt sitt fastighetsregister på CoClass.
Läs på byggtjanst.se hur Henrik Engqvist tillsammans med sina kollegor har arbetat med att få registret på plats i Svenska kyrkan som har en mycket speciell organisationsstruktur. Vilket enormt arbete Svenska kyrkan har gjort! 

LinkedIn publicerade Henrik, i januari 2018, en kort film om vad fastighetsregistret är och vilka fördelar det kommer att medföra.Kontakta Henrik om du vill veta mer:

Henrik Engqvist
Projektledare, Enheten för fastighetsstöd

Svenska kyrkan
Kyrkokansliet

Tel: 018-169681


Om du vill tipsa om ditt eget företag eller någon verksamhet som är pigga och ligger i framkant så är du varmt välkommen att kontakta oss »

Köp licens

Säkra din tillgång av CoClass med två alternativ av tjänster: 

CoClass Studio:

 • Du får möjlighet att påverka CoClass utveckling genom att kommentera och föreslå ändringar, vilka kommer att diskuteras av CoClass förvaltningsgrupp.
 • Du får tillgång till de senaste uppdateringarna av CoClass och du kan själv välja vilken version av CoClass du vill tillämpa.
 • Du får ta del av nyheter om vad som händer kring CoClass med Notifikationer.
 • Du får tillgång att skapa egna strukturer genom att själv kombinera klasser och koder och på så sätt skapa egna projekt- och/eller företagsspecifika tillämpningsstrukturer. Dessa kan du även dela ut till andra användare av CoClass Studio för att samarbeta.
 • Du får tillgång till delade kodstrukturer som andra Studioanvändare delar med sig av till dig.
 • Du får tillgång till att kunna använda dig av tredjepartsprodukter, i exempelvis Revit eller Novapoint, för att komma åt CoClass-koder och de strukturer du har tillgång till.
 • Du får tillgång till API:t (integreringsgränssnitt) där du kommer åt både CoClass-koder och de strukturer du har tillgång till.

Här kan du uppgradera till CoClass Studio

 CoClass:

 • Du kan titta på CoClass tabeller helt utan kostnad här på webbtjänsten. För att få tillgång till detta behöver du ett användarkonto och beställa tjänsten på  https://byggtjanst.se/tjanster/coclass/

Användning av CoClass i programvara för klassificering av varor, uppbyggnad av kalkylrecept, märkning av BIM-objekt eller i andra syften kräver att ett nyttjanderättsavtal tecknas med AB Svensk Byggtjänst. Detta gäller interna applikationer (inom ett företag) såväl som externa applikationer där licenser säljs till nyttjarens kunder. Kontakta oss om du är intresserad av ett nyttjanderättsavtal!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågor och svar

Ägare av CoClass

CoClass ägs av de parter som initierade branschprojekt BSAB 2.0 i syfte att ta fram ett nytt klassifikationssystem. CoClass ägs gemensamt av Trafikverket, Svensk Byggtjänst, BIM Alliance Sverige, Swedavia, Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting, Sveriges Kommuner och Landsting och Samverkansforum.

 

Vem har bidragit till framtagandet av CoClass?

CoClass är framtaget i ett tvåårigt branschprojekt BSAB 2.0 som initierades av ett antal stora offentliga beställare. Medverkat vid framtagandet av CoClass har har följande parter gjort: BEAst, PEAB, Trafikverket, Svensk Byggtjänst, BIM Alliance Sverige, Swedavia, Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting, Sveriges Kommuner och Landsting och Samverkansforum.

I projektet deltog ca 150 personer från branschen i arbetsgrupper. Arbetsgrupperna gjorde en stor inventering av den byggda miljön och resultatet av deras inventering har sorterats in i en systematik som utmynnat i CoClass.
Läs mer om projektet BSAB 2.0 här.